Skip to main content

Víte, že ...

fakta a mýty o vodě na Zlínsku

Jak je to s cenou vody

Cena vody

JAK SE TVOŘÍ A VYVÍJÍ CENA
Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Srovnání ceny
pro odlehčení

Voda a další komodity
  • denní spotřeba vody na osobu je na Zlínsku 80 litrů, tedy cca 7,- Kč za den, za plyn zaplatíme 2x více, za elektřinu 3x více. Vždy mluvíme a srovnáváme cenu studené vody, dodávky teplé vody již řeší regionální společnosti či lokální ohřev !!
  • pitný režim denně (3 litry) je 0,27 haléřů, takže trvá celý rok, než vypijeme 1 "kubík" tedy 1000 litrů vody. Přitom průměrná spotřeba piva v ČR na osobu a den je 22 Kč
  • kohoutková voda je zhruba 100x levnější než voda balená
  • Voda dle ČSU (Český statistický úřad) představuje 1,24% našich výdajů

Srovnání
s jinými městy v ČR

stav odpovídající roku 2023
  • z krajských měst se Zlín pohybuje na 7. místě z 12, tedy cenově cca na průměru krajů v ČR
  • mezi okresními městy figuruje na 38. místě ze 72, tj. cenově cca opět na průměru okresních měst

Komu patří voda, proč je to téma ?!

Jak funguje provozování vodárny na Zlínsku

Kde se bere voda

Voda na Zlínsku pochází primárně ze dvou zdrojů, jedním z nich je povrchové voda ze Slušovické přehrady (ÚV Klečůvka), v druhém případě jsou to podpovrchové zdroje v Tlumačově (ÚV Tlumačov). Systém dále pracuje s drobnějšími zdroji a úpravnami v regionu.

Nicméně vždy platí, že voda je kupována od státu, či státem vlastněné společnosti.

Komu patří úpravny, ČOV, trubky ...

Veškeré budovy, technologie, trubky patří společnosti Vodovody a kanalizace zlín a.s., tedy společnosti, která je takřka ve výhradním vlastnictví měst a obcí regionu Zlínska. Drtivou majoritu měst a obcí doplňují minoritní vlastníci (v řádu procent) z řad jednotlivců a firem.

Jaká je role společnosti Vodárna Zlín a.s.

Vodárna Zlín a.s., je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v regionu Zlín.

Zásobuje více než 173 tisíc obyvatel, má 248 zaměstnanců a provozuje celkem 7 úpraven vody, 104 vodojemů a 13 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1129 km vodovodních a 765 km odpadních sítí.

Samotná infrastuktura je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Tedy VaK Zlín vlastní technologie, budovy, všechny trubky a potrubí, úpravny vody, vrty a celek je následně pronajímán společnosti Vodárna Zlín a.s., která platí VaKu nájemné.